Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky koncového zákazníka

(„Podmínky“)

obchodní společnosti Sportovně medicínský institut s.r.o., se sídlem Okružní 3776/95, 796 01 Prostějov, IČO: 09818669 (dále jen „Institut“) pro poskytování služeb ze strany Institutu.

Kontaktní e-mailová adresa Institutu je:  sportovnemedicinskyinstitut@gmail.com

I.

Úvodní ustanovení

 1. Institut je společností zabývající se poradenstvím a organizováním kurzů se zaměřením na tělovýchovné a sportovní služby, služeb v oblasti fyzioterapie, služeb všeobecného praktického lékařství, masérských, rekondičních, regeneračních a jiných obdobných služeb pro klienty Institutu ze strany třetích osob, a dále služby přímého osobního poradenství pro výběr a konkrétní podmínky realizace uvedených služeb třetích osob („Služby“). Institut při nabídce jím zprostředkovávaných služeb rovněž využívá obsahu svého webu  www.sport-med.cz  („Web“). Služby jsou poskytovány ze strany spolupracujících subjektů Institutu („Poradci“ či jednotlivě jako „Poradce“). Institut vyvíjí činnosti k tomu, aby Partneři měli možnost prostřednictvím osobní konzultace se zástupci Institutu, případně formou elektronické objednávky na Webu, uzavírat s třetími osobami smlouvy na využití služeb Poradců („Zprostředkovaná smlouva“). Poradce se pro tyto účely považuje za zájemce ze Zprostředkovávané smlouvy.
 • Klient uzavřením objednávky prostřednictvím Webu či při osobní konzultaci se zástupcem Institutu zejména prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že smlouvu o poskytnutí Služby uzavřel se třetí osobou – Poradcem, a že se zavazuje postupovat podle obchodních podmínek uvedených na stránkách Poradce, resp. jinak sdělených Poradcem („Objednávka“).
 • Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti osob při poskytování Služeb ze strany Institutu a jím spolupracujících subjektů – Poradců, jakož i další související právní vztahy.
 • Uživatel podpisem objednávky Služeb s Institutem stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 • Institut může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat, v některých případech (tedy v situaci změny předmětné legislativy) má dokonce povinnost Podmínky upravit či doplnit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Webu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

II.

Užití Webu a poskytnutí Služeb

 1. Přístup a používání Webu a profilu na něm vytvořeném je bezplatné, nevyplývá-li něco jiného ze smlouvy mezi Klientem a Institutem. Klient nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Webu (tj. náklady na internetové připojení aj.). Klient je povinen hradit kupní cenu za Službu na základě smlouvy (formou potvrzené objednávky) uzavřené se zástupcem Institutu.
 • Institut není účastníkem smluvních vztahů mezi Klientem a Poradcem vzniklých na základě objednávky Služeb či jinak, a to s výhradou zde výslovně uvedených výjimek (např. otázky plateb za Služby). Institut nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Klientovi na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou, zejména v souvislosti s nesprávným postupem Poradce při poskytnutí Služby. Případné vady při poskytnutí Služby bude Klient přednostně uplatňovat svá práva vůči Poradci, ledaže vada spočívá v doporučení či diagnostice provedené ze strany zástupce Institutu.
 • Institut nenese odpovědnost za informace sdělené ze strany Poradce a umístěné na Web anebo jinak ze strany Poradce sdělené Klientovi, případně za porušení osobnostních nebo autorských práv Klienta ze strany Poradce. Klient bere na vědomí, že pokud by mu měla být činností Poradce způsobena jakkoliv újma, je povinen tuto újmu uplatnit vůči Poradci, který je poskytovatelem Služby.
 • Institut nezaručuje nepřerušený přístup na Web, ani nezávadnost a bezpečnost Webu, ani neodpovídá za škodu způsobenou Klientovi při realizaci přístupu a užívání jeho profilu na Webu. Kliknutím na některé odkazy na Webu může dojít k opuštění Webu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Institut si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Klienta na Web či na profily sociálních sítí administrované Institutem, a to zejména tehdy, pokud zde bude Klient umísťovat dehonestující, nepravdivé či záměrně poškozující komentáře na adresu Institutu či jakýchkoliv třetích osob, anebo pokud bude porušovat jakákoliv autorská či osobnostní práva takových třetích osob.
 • Klient nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Klienta do Webu, Klient si je vědom, že takovým jednáním může naplnit skutkovou podstatu trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.
 • Služba je poskytnuta na základě smlouvy mezi Klientem a Poradcem, jejíž zprostředkování dokládá uzavření objednávky mezi Institutem a Klientem. Objednávka (či registrační formulář) vyplní Klient se zástupcem Institutu ať již při osobní schůzce, anebo prostřednictvím Webu. Institut nenese odpovědnost za formu smlouvy o poskytnutí Služby uzavřené mezi Klientem a Poradce.

III.

Autorská práva

 1. Institut je výlučným vlastníkem Webu. Web je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Institut vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Webu.
 • Obsah Webu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání Institut udělil předem výslovný písemný souhlas.
 • Pokud v souvislosti s uzavřenou objednávkou Služby bude ze strany Institutu Klientovi sděleno odborné know-how, poznatek ohledně způsobu realizace Služby či jiná obdobná informace, Klient prohlašuje, že si je vědom toho, že taková informace je platná výslovně pro jeho individuální případ a že se ji zavazuje nešířit a nepředávat třetím osobám jako doporučení obdobného postupu. Institut nenese žádnou odpovědnost z titulu aplikace takové informace na případy třetích osob.

IV.

Práva a povinnosti Klienta a Institutu v souvislosti s poskytováním Služeb

 • Klient vůči Institutu prohlašuje a zaručuje, že je:
 1. způsobilý k právním jednáním v rozsahu nezbytném pro užití Služby, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, v takovém případě při uzavření Objednávky toto zastoupení doloží;
 • že veškeré údaje, které poskytuje Institutu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, a to zejména v případech, které jsou výslovně označeny jako případy vyžadující ověření totožnosti, věku, zdravotního stavu a dalších obdobných informací Klienta;
 • že se před uzavřením Objednávky důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi;
 • že bude používat Web (případně profily sociálních sítí v souvislosti s Institutem) a vkládat příspěvky do diskuze či jakékoliv komentáře ke Službám prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě důvodného podezření, že Klient vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Institut právo tyto účty zablokovat a smazat;
 • že bude dbát doporučení Institutu ohledně způsobu provozování Služby, a to zejména ohledně jakýchkoliv zdravotnických či výživových informací, a dále se zejména zavazuje nezapojovat do činností při využívání Služby doporučení či informace sdělené ze strany třetích stran, které by jakkoliv interferovaly s doporučeními sdělenými ze strany Institutu či Poradce.
 • Klient je dále povinen při užívání Webu a při čerpání Služby dodržovat právní předpisy a dále je povinen vždy respektovat práva Institutu, Poradce i třetích osob. Uživatel zejména nesmí:
 1. užívat Web a počínat si při čerpání Služby v rozporu s těmito Podmínkami;
 • při čerpání Služby postupovat v rozporu s odborným doporučením ze strany Institutu či samovolně měnit doporučení dodané ze strany Institutu či jakékoliv informace předané Institutem, které mají být podstatné pro výkon činnosti dle Objednávky;
 • komerčně užívat kterékoli části Webu či profilů na sociálních sítích administrovaných Institutem způsobem způsobilým poškodit Institut či jakoukoliv třetí osobu;
 • získávat přihlašovací jména a/nebo hesla či jakékoliv jiné osobní údaje jiných klientů Institutu;
 • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Webu, či jakkoliv mařit poskytování Služby;
 • používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webu;
 • vkládat jakékoliv komentáře, kterými by mohlo dojít o ohrožení jakýchkoliv práv třetích osob, zejména pak jiných uživatelů či Poradce, či komentáře, které by byly jakkoliv urážející či narušující jinak osobní sféru kterékoliv třetí osoby.
 • Klient se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
 1. nebude používat Web, pokud by jeho použitím ze strany Klienta došlo k porušení právních předpisů či ke způsobení jakékoliv újmě třetím osobám, zejména pak Poradcem Institutu;
 • souhlasí s prokázáním skutečnosti, že dovršil věku 18 let v těch případech, ve kterých je pro dodání realizaci určité Služby či doporučení ze strany Institutu zapotřebí tuto skutečnost ověřit, a to poskytnutím vyžádaného identifikačního údaje.
 • Pokud by došlo k dodatečnému zjištění jakékoliv skutečnosti ohledně osoby Klienta, kterou Klient záměrně uvedl nesprávně, neúplně či ji zatajil, ačkoliv je podstatná pro charakter poskytované Služby, je si Klient vědom toho, že Institut může s okamžitou platností pozastavit poskytování jakékoliv Služby Klientovi a informovat o tom rovněž Poradce, který má v tomto ohledu povinnost řídit se doporučením Institutu.
 • Klient bere na vědomí, že pro účely splnění Zprostředkované smlouvy, tedy plnění sjednané Služby, bude Poradcem či ze strany Institut kontaktován prostřednictvím e-mailu, popř. prostřednictvím telefonního čísla, které Institutu poskytl, a to v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů zveřejněných a volně dostupných na Webu. Klient je proto povinen do doby poskytnutí Služby ze strany Poradce očekávat kontaktování těmito prostředky.
 • Klient je povinen poskytnout při realizaci plnění Služby veškerou předpokládatelnou součinnost Institutu i Poradci tak, aby bylo dosaženo účelu poskytované Služby.
 1. Klient je povinen se dostavit za účelem realizace poskytované Služby do místa, ve kterém má být Služba dle vzájemné dohody mezi Klientem a Institutem či Poradcem poskytována. Pokud se do tohoto místa nedostaví v dohodnutý čas, není vůči Institutu oprávněn vznášet jakékoliv námitky či uplatňovat jakákoliv práva v souvislosti s promarněným poskytnutím Služby.
 1. Klient bere na vědomí, že Institut odpovídá za újmu na majetku či zdraví Klienta pouze v případě, že tato škoda vznikla v důsledku jednoznačného a prokazatelného zavinění porušení povinností stanovených zákonem či smlouvou (Objednávkou) ze strany Institutu či jeho zaměstnanců. Klient odpovídá Institutu za újmu, kterou způsobí Institutu porušením svých zákonných či smluvních povinností či povinností vyplývajících z těchto Podmínek. Institut nenese žádnou odpovědnost za případy újmy, které vzniknou v důsledku nedodržení doporučeného postupu Klientem či jakoukoliv činností Poradců.
 1. Pokud Klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání Služeb, anebo by takové pokračování mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit Institutu a Poradci či jejich zástupcům a ihned ukončit využívání Služeb.

V.

Platební podmínky

 1. Uživatel bere na vědomí, že konečná cena poskytované Služby je uváděna po zaokrouhlení na celé korun, a to jako násobek doby trvání poskytované Služby za hodinu a její poměrnou část, přičemž hodinová sazba poskytované Služby vyplývá z Objednávky.
 • Podrobný rozpis ceny Služby s odkazem na počet fakturovaných hodin je vždy uveden na daňovém dokladu vystaveném Institutem Klientovi, přičemž daňový doklad má náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
 1. Cena za využité Služby realizované Poradcem a související náklady hradí Klient jedním z následujících způsobů:
 • bezhotovostně na základě faktury vystavené ze strany Institutu Klientovi, přičemž splatnost takto vystavené faktury za uplynulé období jednoho kalendářního měsíce činí 15 dní;
 • poukázkami/vouchery v sídle Institutu, přičemž Institut může rozhodnout, zda určitý typ poukázky/voucheru příjme či nikoliv;
 • jiným způsobem dle dohody mezi Klientem a Institutem.
 1. Ceny za Služby jsou uvedeny vč. DPH.
 2. Institut si vyhrazuje právo zavedení dalšího způsobu platby za poskytnuté Služby, v takovém případě informuje Klienta o možnosti takového placení.
 3. Klient je povinen hradit jednak cenu za realizované hodiny poskytnuté Služby, dále potom za ty hodiny poskytnuté Služby, které nebudou realizovány z důvodu na straně Klienta, pokud se však Klient předem s Institutem či Poradcem nedohodne na stornu těchto hodin. Poradce či Institut není povinen návrhu na storno objednané hodiny poskytované Služby vyhovět, zejména tehdy, pokud jej Klient neoznámí důvod absence s dostatečným předstihem.
 4. Na platbu voucherem či poukazem Klient upozorní Institut předem. Institut si vyhrazuje právo s ohledem na typ voucheru/poukazu neakceptovat takovou platbu. Klient rovněž bere výslovně na vědomí, že pokud pro dokončení poskytování Služby dojde k platbě voucherem/poukázkou, může dojít k situaci, že poukázka či voucher se ukáže následně být neplatným. Nastane-li tato skutečnost, je Klient povinen poplatek za Službu uhradit dle výzvy Institutu bezhotovostním převodem dle dodatečně vystavené faktury.
 5. Klient si je vědom toho, že není za poskytované služby povinen cokoliv platit Poradci.

VI.

 Závěrečná ustanovení

 1. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku a není-li ve všeobecných obchodních podmínkách Poradce uvedeno jinak, má Klient právo Zprostředkovávanou smlouvu (a tedy i poskytování Služby) vypovědět, a to s výpovědní lhůtou 15 dní, a to písemným podáním Institutu, Poradci či e-mailem na e-mailovou kontaktní adresu Institutu  sportovnemedicinskyinstitut@gmail.com .
 2. Práva a povinnosti mezi Klientem a Institutem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Klient je oprávněn uplatnit jen ty vady, které se týkají vnosu a poskytované Služby ze strany Institutu, nikoliv ty, které se týkají vady při samotném poskytnutí následné Služby ze strany Poradce.  Pro uplatnění jakýchkoliv vad je Klient oprávněn využít e-mailovou adresu Institutu:  sportovnemedicinskyinstitut@gmail.com .
 3. Při objednání Služby prostřednictvím Institutu Klient bere na vědomí, že se nestává účastníkem loajalitního programu kteréhokoliv z Poradců, stejně tak nelze využít ani uplatnit slevové kupóny, e-kupóny, dárkové poukázky ani jakékoliv další poukázky, které byly vydány Poradcem.
 4. K mimosoudnímu řešení jakýchkoliv spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 5. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s činností Institutu se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Webu realizován, či kde došlo ke sjednání či poskytnutí Služby.
 6. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 24.4. 2021.

V Olomouci dne 24.4.2021