Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti Sportovně medicínský institut s.r.o., Okružní 3776/95, 796 01 Prostějov, IČO: 09818669, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 121091 („Společnost“), a to se zpracováním osobních údajů dle podmínek uvedených níže, a dále dle Zásad zpracování osobních údajů publikovaných na webu Společnosti www.sport-med.cz, se kterými jsem se seznámil(a), a to jednak v rozsahu údajů uvedených v tomto dokumentu, a dále v rozsahu údajů představujících údaj o mém zdravotním stavu zjištěných na základě mnou vyžádaných činností zajišťovaných ze strany Společnosti. Společnost je dále oprávněna zpracovávat takto poskytnuté a získané osobní údaje za účelem řádné realizace veškerých činností zajišťovaných či zprostředkovávaných ze strany Společnosti, a to tak, jak tyto služby vyplývají  z dokumentu, jehož je tento souhlas součástí, případně, ke kterému byl tento souhlas přiložen, a to včetně poskytování služeb zdravotnického charakteru, a dále pro jakékoliv další zpracování, které vyplyne v souvislosti s činnostmi zajišťovanými Společností, tak jak je uvedeno ve Všeobecných obchodních podmínkách publikovaných na webu Společnosti www.sport-med.cz. Tento souhlas uděluji na dobu poskytování služeb ze strany Společnosti, nejdéle však do doby odvolání tohoto souhlasu.

Rolovat nahoru